Privacyverklaring

Pro Warehouse (gevestigd te Paasheuvelweg 34C, 1105BJ Amsterdam) respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om het winkelen voor ICT-producten zo makkelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Pro Warehouse verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling en / of dienst.

Onderstaand vind je nog meer informatie over ons privacybeleid.

Algemeen

In deze privacy statement geven wij meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Pro Warehouse, gevestigd aan de Paasheuvelweg 34c, 1105BJ Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34259112.

Pro Warehouse is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website https://www.prowarehouse.nl, de gerelateerde extensies en e-mail worden verkregen.

Deze privacy statement geldt voor de bezoekers van onze website, onze klanten en relaties, de bezoekers van evenementen, sollicitanten en verder alle personen van wie Pro Warehouse persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Pro Warehouse.

Contactgegevens:

https://www.prowarehouse.nl

+31 20 423 1653

info@prowarehouse.nl

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Pro Warehouse worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die je via de website e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect hebt doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden verkregen door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of het gebruik van de website, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen, (c) persoonsgegevens in het sollicitatieproces.

Voorbeelden van persoonsgegevens die je aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van onze website.

Voorbeelden van persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bij het solliciteren zijn: sollicitatiebrief, Curriculum Vitae (CV), referenties en correspondentie betreft de sollicitatie.

Het gebruik van jouw gegevens

Pro Warehouse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze klanten kunnen te allen tijde informatie krijgen omtrent de omvang en het gebruik van de over hen bij ons geregistreerde gegevens. Desgewenst worden gegevens op aanvraag gewijzigd, geblokkeerd of verwijderd. Heb je jezelf aangemeld voor ontvangst van de nieuwsbrief of soortgelijke mailings, dan kan je jezelf hiervoor te allen tijde afmelden, je gegevens worden dan verwijderd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@prowarehouse.nl.

Gegevens die wij verwerken

Videobewaking

Voor de veiligheid van onze medewerkers zijn onze fysieke panden bewaakt met videobewaking. We nemen deze beelden op om een veilige werkomgeving te handhaven en snel te reageren op incidenten of bedreigingen. Dit draagt bij aan het welzijn van ons personeel, zodat ze met vertrouwen hun werk kunnen uitvoeren.

Bewaartermijnen video

Camerabeelden mogen alleen door geautoriseerde personen worden bekeken en worden automatisch na 28 dagen verwijderd, tenzij er een specifieke veiligheidsnoodzaak is om ze langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pro Warehouse verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pro Warehouse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@prowarehouse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro Warehouse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro Warehouse) tussen zit.

Cookies

De website van Pro Warehouse maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische 'cookies'. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op jouw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Pro Warehouse gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

SSL-encryptie - Zekerheid bij online kopen

Om jou als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologie. Middels SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld verzonden (voor derden niet zichtbaar). Zo ben je er zeker van, dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

Wat betekent SSL-encryptie?

Wanneer je op onze SSL-beveiligde site komt, onderzoekt je browser of onze server het juiste SSL-certificaat bevat. Een SSL digitaal certificaat is een elektronisch dossier dat unieke computers en servers identificeert. De digitale certificaten staan de webbrowser toe om de serverauthenticatie te controleren voordat er een SSL-verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer je computer de gegevens vrijgeeft worden deze m.b.v. 128 bits encryptie over het internet naar onze server gezonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pro Warehouse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@prowarehouse.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Pro Warehouse wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Bewaartermijn

Pro Warehouse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving. We hanteren voor de data die met onze site vergaard word een termijn van minimaal 7 jaar indien het gaat over de facturatiedata. Dit is conform artikel 52 Wet Rijksbelastingen en artikel 8 Douanewet.

Gegevens van sollicitanten bewaren wij maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure tenzij de sollicitant toestemming geeft om de gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.

Beveiliging

Pro Warehouse heeft in de verwerkersovereenkomst met derde partijen technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in het Privacy statement

Pro Warehouse behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Pro Warehouse adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 17 mei 2024.